Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Zásady zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro subjekty údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

Toto oznámení o ochraně osobních údajů Vás informuje o tom, jak a pro jaké účely spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje a vysvětluje Vaše práva.

Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce

Taste, a.s., se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00, Praha 1 – Nové Město, IČO: 06585914, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22957, emailová adresa: info@taste.cz, internetové stránky: www.taste.cz (dále jen „Správce“).

Informace jsou poskytovány v souladu s čl. 13 a čl. 14 GDPR fyzickým osobám, jakožto subjektům údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR (dále jen „subjekt údajů“).

Účel zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje používáme ve většině případů k plnění účelu smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, k informování Vás jako zákazníků prostřednictvím newsletteru, či k plnění našich zákonných povinností, zejména účetních a daňových. Konkrétními důvody pro zpracování Vašich osobních údajů mohou být dále:

– oprávněné zájmy Správce; v takovém případě na základě oprávněného zájmu zpracováváme osobní údaje zejména formou tzv. cookies, s nimiž jste udělili souhlas prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče, a dále jsou naše oprávněné zájmy právním základem pro odběr zákaznického newsletteru, který Vám můžeme zasílat do emailové schránky, a to po předchozím ověření Vaší identity (pravosti emailu), zároveň je Vám umožněno se z odběru newsletteru kdykoliv odhlásit;

– Váš souhlas; pokud jste nám takový souhlas výslovně udělili, můžeme Vám na základě něj zasílat například obchodních sdělení, zároveň je Vám umožněno udělený souhlas kdykoliv odvolat; 

– plnění právních povinností správce vůči orgánům veřejné moci a úřadům.

Které osobní údaje získáváme, Kategorie dotčených osobních údajů

Nespravujeme žádné zvláštní kategorie osobních údajů,

dále („osobní údaje“).

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Správce zpracovává ty které osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu (například po dobu plnění objednávky) a dále i po jeho skončení:

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Osobní údaje budou zpřístupněny jen Správci včetně příslušných zaměstnanců Správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny jiným než zde uvedeným subjektům pouze v případech, kdy je zpřístupnění osobních údajů je výslovně stanoveno právními předpisy

Osobní údaje mohou být zpřístupněny obchodním společnostem ovládaných Správcem nebo propojených se Správcem, když zejména se jedná o tyto obchodní společnosti:

Správce nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci, může však využívat zpracovatele, kteří budou předávat osobní údaje dalším zpracovatelům. Těmito zpracovateli jsou:

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 GDPR.

Práva subjektu údajů

Máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte dále právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato práva konkrétně obsahují a uplatníte následovně:

Úprava a doplnění

Kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu gdpr@taste.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte, jaký údaj požadujete upravit či doplnit a z jakého důvodu.

Oprava

V případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nesprávné, kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu gdpr@taste.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte, jaký údaj požadujete opravit a z jakého důvodu.

Výmaz

Můžete žádat, abychom Vaše údaje vymazali na těch dokumentech, které nejsme povinni podle zákona uchovávat (např. účetní dokumenty). Vaše žádost může být odmítnuta, pokud jsme Vaše údaje povinni spravovat pro účetní či fiskální účely, anebo pro určení, soudní nalezení či výkon našich právních nároků. Není-li dána právě popsaná situace, Vaše osobní údaje vymažeme zejména, pokud: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány; odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a není dán žádný další právní důvod pro jejich zpracování, vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů; osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s právní úpravou; povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis; jedná se osobní údaje osob mladších 16 let. Své právo můžete uplatnit tak, že nás kontaktujte prostřednictvím našeho emailu gdpr@taste.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uvedete, jaký údaj požadujete vymazat a eventuálně z jakého důvodu.

Omezení zpracování

Může nastat situace, že namítáte nesprávnost Vašich osobních údajů, či máte za to, že jejich zpracování neprobíhá zcela v souladu s právní úpravou, eventuálně se domníváte, že Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, pro které jsme je získali, nebo po vznesení námitky popsané níže. V takových případech máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím našeho emailu gdpr@taste.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte, zpracování jakého údaje požadujete omezit.

Vznesení námitky

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu (jak je popsán shora), můžete vznést námitku proti zpracovávání takových Vašich osobních údajů, budete-li k tomu mít důvod. Kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu gdpr@taste.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte jakou námitku vznášíte a z jakého důvodu.

Přístup k Vašim osobním údajům

Chcete-li obdržet přesný přehled Vašich osobních údajů, které spravujeme a zpracováváme, kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu gdpr@taste.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte, že žádáte o zaslání dále uvedených informací, které Vám následně zašleme písemně či elektronicky na adresu uvedenou v takové žádosti. Můžete žádat o sdělení informací o tom, jaké jsou účely zpracování, jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů, kdo jsou příjemci osobních údajů, jaká je doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje uloženy, můžete se dotazovat také na Vaše práva související s Vašimi osobními údaji.

Podání stížnosti

V případě Vašich důvodných pochybností, že Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, kontakty na www.uoou.cz. Před podáním takové stížnosti nás však neváhejte kontaktovat na emailu gdpr@taste.cz nebo písemně na adresu našeho sídla.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Taste, a.s. nejmenoval pověřence na ochranu osobních údajů.

Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat tyto Informace o zpracování osobních údajů pro subjekty údajů v rámci platné legislativy.